Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Pijnschaal Frohon

Pijnscore

Het cijfer dat u aan de pijn geeft is een reden om naar pijnmedicatie te kijken.
Vanaf pijnscore 4 en hoger kan extra pijnmedicatie nodig zijn.

 

Pine-ljedder

It sifer dat Jo oan de pine jouwe jouwe helpt ús om Jo medikaasje foar de pine te beordieljen.
Fan score 4 ôf kin ekstra medikaasje foar de pine nedich wêze.

HG LH jan. 2018